Ordlista

Ackumulerad energi – Energi som lagrats i t ex ackumulatortank.

Agrara – Från jordbruket, åkermarken.

Allbränslepanna – Panna som kan eldas med olja eller fasta bränslen. Har dessutom elpratron.

Bakbrand – Lågan går fel väg genom t ex matarskruv och upp i bränsleförrådet.

Biobränsle – Bränsle bestående av biomassa.

Biomassa – Material av biologiskt ursprung

Brikett – En förädlad typ av biobränsle.

Brännar huvud – Den del på IWABO villa som skjuts in i pannan. Där sker även förbränningen av pellets.

CO – Koloxidhalt – Består till stora delar av oförbränd energi. Gränsvärde 3 000 mg/m3 normal under en viss tidtagning.

Dubbelpanna – Panna med två skilda elstadsrum. Ett för olja och ett för fasta bränslen.

Effekt – Pannans förmåga att avge energi, mäts ofta i kW (kilowatt).

Eldkanal – Eldfast kanal i spån/flisugmen, där efterförbränning sker (går in i pannan).

Emmision – Förorening, utsläpp.

Energi – Energi = effekt x tid, mäts i kilowattimmar (kWh). T ex 40watt x 25tim = 1 000Wh = 1kWh.

Enkelpanna – Panna med gemensam eldstad. Vid eldning av fasta bränslen tas oljebrännaren bort.

Fossila bränslen – T ex olja, kol. ”Icke förnyelsebara inom överskådlig tid.”

Fotocell – Registrerar lågan, Bryter inmatningen av bränsle om bränslenivån blir för hög.

Frekvensstyrning – Steglös inställning av bränsleinmatning med matarskruv.

Förbränningsgaser – De heta gaser som uppstår vid förbränning (det man i dagligt tal kallar rök).

Förugn – Där bränslet förbränns och bildar en brännbar gas som sedan effektivt efterförbränns i eldkanalen (IWABO Kilaforsugnen) eller i stosen (IWABO X5)

Förädlat biobränsle – Briketter, pellets.

Glödspiral – Tänder bränslet i brännarhuvudet och i förugnen (ej Kilafors-ugnen)

Koldioxidhalt – CO2 – Om man använder för lite luft vid förbränningen så att det blir sot, är koldioxidhalten för hög.

MWh – Megawattimme = 1 000 kilowattimmar.

NOx – Kväveoxider – Hög förbränningstemperatur och hög syrehalt ger hög halt av kvävoxider. Förbränning skall ske vid ca 900oC och med luftunderskott, sedan i ett andra steg med snabb förbränning av oförbrända gaser och inblandning av luft/rökgaaser.

Ofullständig förbränning – Förbränning med luftunderskott, rökgaserna innehåller sot, koloxid (CO)och andra föroreningar.

OGC – Organiskt bundet kol, gränsvärdet är 100 mg/m3 normal dispens ges på 150 mg/m3 normalt under något år (1998).

Pellets – Ett förädlat biobränsle, som komprimerats ca 7 ggr. Innehåller mer energi per volym mängd än oförädlat bränsle.

Primärluft – Luft som startar förbränningsprocessen.

Pulver – En typ av förädlat bränsle.

Pyrolys – Träförgasning utan extra lufttillskott.

Roster – Löstagbar plåt där förbränningsprocessen av bränslet startar, primärluftern går genom rostret. Rostret skall rengöras med jämna intervall.

Rökgasförlust – Den värme som går förlorad genom rökgaserna. Är dessutom förbränningen ofullständig får man rökgasförluster genom den energimängd som sot, koloxid och oförbrända kolväten innehåller.

Sekundärluft – Luft som efterförbränner den i förbränningsprocessen bildade gasen, tillförs ovanifrån genom särskild kanal.

Silo – Lagringsplats för bränsle, bör dimensioneras så att man kan fylla den med så mycket bränsle, som bränsleleverantören på rep. ort levererar utan extra kostnad.

Skorsten – Rökkanal är olika dimensionerad mot värme i rökgaserna beroende på bränsletyp. -Ved har högre rökgastemperatur än olja.

Sprinklersystem – Säkerhetssystem mot bakbrand. När sprinklersystemets känselkropp känner värme ca 95 oC utlöses systemet och vatten töms i matarröret och släcker eventuell bakbrand.

Spåndelare – Detalj i IWABO-Kilaforsugnen.

Stoft – Fasta partiklar i rökgasen, dessa består av sot (ofullständigt förbrända partiklar) och aska (oxider av metaller och alkaliska jordartsmetaller).

Stoker – Matar automatiskt bränsle till pannan, vid vissa typer av fliseldning.

Stos – Del på IWABOMATIC X5s förugn som sticks in i pannan och där efterföbränningen sker.

Svaveloxid- SO2 – Förorening, emmusion, medför försurning.

Tjära – Bildas vid förbränning av biobränsle.

TWh – Terrawattimme = 1 miljon megawattimmar.

Tändhällsplåt – Plåt som tändspiralen är fäst vid, och antändningen av bränsle sker. Primärluften går genom hålen i den.

Verkningsgrad – Den del av bränslets energiinnehåll som man lyckas utnyttja och tillföra bostaden.

VOC – Flyktiga kolväten, bildas vid dålig förbränning och låg förbränningstemperatur.

Värmevärde – Energivärde i bränslet med avseende på viss mängd eller volym.