Vad är Pellets?

Vad är pellets?
Pellets är ett förädlat biobränsle. Tillverkad av såg- och hyvelspån som under högt tryck pressats samman till små runda stavar på 6-12 mm. Pellets är ett förnyelsebart biobränsle som inte tillför skog och mark något som den inte får i sitt naturliga kretslopp. Pellets bidrar inte till växthuseffekten så som t ex olja och kol gör.

Pelletsen kan på samma sätt som oljan köras hem med en speciell bil som fyller ett förråd eller så kan man få det hem i lite mindre portioner i småsäckar eller en storsäck. Väljer man att ta hem pelletsen i säckar får man lite mer arbete med att fylla förrådet, men inte på långa vägar så mycket arbete som vid t ex vedeldning.
Om du klickar här kan du hitta många av de som till verkar och säljer pellet. Men du kan också titta i din lokala tidning då det finns många som säljer importerad pellets.

Pelletsvärme är det bästa sättet att värma upp ditt hus om du ser till investeringskostnader, driftskostnader och miljöbelastning. Pellets är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Det tillverkas nästan uteslutande av sågspån från sågverk och annan träindustri.

Att elda pellets med en Iwabo brännare är som att elda med olja, den enda justering du gör efter installationen är att ställa pannans termostat på det grad tal du önskar på elementen.

Har du tidigare eldat med olja eller ved och byter till pellets, behöver du inte oroa dig för kallras i skorstenen eller ändrad ventilation av huset. Du får skön värme till lägsta möjliga årskostnad.

Även kalla vinterdagar kan du kosta på dig att hålla en behaglig inomhustemperatur och ta en lång varm dusch. Det kan även kännas bra att kunna elda hur mycket du vill, utan att vara orolig för nedsmutsning av miljön eller att störa grannarna. Pelletsvärme är med andra ord framtidsvärme.

Låg investering och låga driftskostnader

Investering för dig som har fungerande olje- eller vedpanna
Har du en panna som fungerar behöver du antagligen enbart byta brännare. Då får du en extra låg investeringskostnad. Avbetalningstiden blir endast ett par tre år och därefter är det bara den låga driftskostnaden du behöver räkna med. Driftskostnaden är idag 50% av Oljeeldning och endast 40% jämfört med vattenburen el.

Har du en ackumulatortank, behåll den för att kunna elda under längre eldningsintervaller. Det ger en effektivare eldning och sparar utrustningen. Men en nyinvestering i en ackumulatortank är inte nödvändigt. Du kan välja anläggning med veckoförråd eller bulkförråd. Bulkförråds lösningen är dyrare men den kräver mindre arbete och du kan köpa pelletsen billagare ( bulkleveranser). Oavsett vilket du väljer är investeringen avsevärt lägre än en bergvärmeanläggning ( Många gånger bara en fjärdedel vilket innebär att du har en betydligt bättre totalekonomi).

Investering för dig som har direktverkande el
Vår pelletskamin Iwabo Bionova klarar upp till 70% av din villas värmebehov, detta till en kostnad som är endast ca. 40% av vad elen kostar. Du minskar alltså drastiskt höga elkostnader för uppvärmning. En pelletskamin ger dig dessutom en behaglig inomhustemperatur under kalla vinterdagar.

Investering för dig som bygger nytt hus
Just nu finns det möjlighet att få bidrag för att investera i en pelletsanläggning om man bygger nytt boningshus. Ombyggnader eller tillbyggnader är inte bidragsberättigande. Kontakta din energirådgivare (länk här till dessa ) för mer information. Bygger du nytt, tänk på att bygga in ett flexibelt uppvärmningssystem så att du inte blir beroende en av energikälla. Den mest framtidssäkra uppvärmningslösningen är att investera i ett vattenburet system.

Miljövänligt
Pellets klassas som förnyelsebar energi vilket innebär att det inte belastar miljön som de fossila bränslena gör (olja, gas, kol). Pellets är en ren naturprodukt och ingår i naturens kretslopp. Vid förbränning frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Den koldioxid som upptagits och bundits under trädens uppväxttid frigörs nu för att åter kunna upptas av nya träd. Förbränning av pellets tillför inte atmosfären extra koldioxid vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena. Det innebär att pelletseldning inte påverkar växthuseffekten som medför en onaturlig uppvärmning av jordklotet.

El som förbrukas direkt eller via en värmepump är faktiskt den mest nedsmutsande energin man kan tänka sig eftersom den el som förbrukas under vinterhalvåret sällan kan producera inhemskt utan måste importeras ifrån Kol eller skiffer*1 eldade kraftverk i Polen eller baltländerna.

*1 Skiffer = Bränsleskiffer so bryts i våra östra grannländer, som är mycket energifattig vilket innebär extrema utsläpp.

Pellets som energikälla
Pellets är en energikälla som växer kraftigt år från år. Tillgången på råvara är enorm. I Sverige finns idag en betydligt större produktionskapacitet av pellets än vad som efterfrågas.
Dessutom finns det god tillgång på pellets i Baltikum och Ryssland. Här bygger man också ut produktionskapaciteten då man förväntar sig att pelletsmarknaden kommer att växa i hela Europa.

Pelletsmarknaden är inte lika känslig för väder- och dollarsvängningar eller enskilda aktörersagerande som elmarknaden och oljemarknaden. De många pelletsproducenterna och den goda tillgången på pellets ger bra konkurrens som i sin tur ger en låg och stabil prisbild.

Jämförelse olika energislag
Pellets har ett stort energiinnehåll,
1 ton pellets ger 4800 kWh värme
1 ton ved (30% fukthalt) ger 3530 kWh värme
1 m3 eldningsolja 1 ger 10 000 kWh värme
2,1 ton pellets ger 10.000 kWh värme
3,2 m3 pellets ger 10 000 kWh värme

1) Manuell matning = Arbetsinsats för påfyllnad 1-2 timmar / Månad.
Automatisk matning = Pellets tankas som olja in i ditt storförråd.
2) Kalla vinterdagar behövs mycket tillskottsvärme.
3) Värmepumpen påverkar ofta Sveriges inköp av olje, kol & Skiffer producerad el.
4) Livslängden på värmepumpen är oftas god, men reservdelar är dyra.

Pelletsvärme ökar kraftigt även i övriga Europa och i Nordamerika. I EU har man tagit beslutet att tredubbla biobränsleanvändningen före år 2010. Det innebär att vi idag har en kraftig ökning av pelletsvärme i hela Europa. En ökning som kommer att fortsätta många år framöver. Råvara finns det gott om. Man beräknar att enbart genom att ta tillvara restprodukter som sågspån och hyvelspån från snickeriindustrin i Europa, får man tjugo gånger mer pellets än vad som idag förbrukas i Sverige.

Av våra grannländer är det Danmark som är den störste pelletsanvändaren. Där finns fler pelletsanvändare per hushåll än i Sverige. De förbrukar knappt 400 000 ton pellets per år, knappt hälften så mycket pellets som vi förbrukar i Sverige. Störst pelletsanvändare bland de syd- och mellaneuropeiska länderna är Italien med mer än 200 000 ton pellets per år. Främst är det i norra Italien som man har pelletsvärme i sina villor.

I norra USA använder många pelletskaminer under den korta kalla vinterperioden. Totalt förbrukar man nästan lika mycket pellets som vi gör i Sverige och då inkluderar vi även den pellets som används i fjärrvärmeanläggningar.

Länkar till pelletstillverkare hittar du Här!